Photomontage 1907 „The big Washington Apple“

Photomontage 1907 „The big Washington Apple“
Los: 0891
Photomontage 1907 „The big Washington Apple“
Foto-Typ: image/jpeg
Zustand: excellent
Rufpreis: € 34
#19451